Privacy Statement

Privacy Statement

Hoe komen persoonsgegevens in ons bezit ?

De gegevens komen in het bezit van Lorri door een online contactformulier in te vullen en daarvoor tevens de toestemming te geven ( via opt-in/aanvinken onderaan een formulier). Ook kan het zijn dat dergelijke gegevens via mail of telefonisch worden opgevraagd/ bezorgd.

Wie heeft toegang tot de gegevens? Hoe worden ze verwerkt ?Waarvoor worden ze gebruikt ?

Enkel het personeel van Lorri heeft toegang tot deze gegevans. Derden krijgen in principe geen directe toegang tot deze gegevens.

Lorri behoud zich evenwel het recht voor om bepaalde overheidsinstellingen toegang ( direct of indirect) tot de gegevens te bieden wanneer hiervoor de nodige legimiteit bestaat.Zo kan Lorri bijvoorbbeeld politiediensten toegang bieden tot de gegevens voor zoveer zij optreden binnen hun wettelijke opdracht van opsporing en vervolging van misdrijven. Lorri kan deze data overmaken aan overheidsinstanties ( lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschilleninstelling met het oog op het voeren van een geschil.

De verwerking gebeurt uitsluitend in functie van de door Lorri aangeboden diensten. Uw persoonlijke informatie blijft echter steeds vertrouwelijk en zal niet ter beschikking van derden worden gesteld, tenzij we heirvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Email adressen worden ook genruikt, na het geven van uw toestemming via een opt-in/aanvinken bij inschrijving, om u op de hooget te brengen van nieuws, tips en weetjes of promoties, dit via nieuwsbrieven, via een uitschrijven optie onderaan de neiuwsbrieven.

Verder worden contact gegevens gebruikt voor factuartie doeleinden, om de boekhouding wettelijk in orde te brengen en om u te kunnen contacteren en informeren.

Welke gegevens worden bijgehouden?

Lorri verwerkt enkel de contactgegegvens ( zoals naam, adres,e-mailadres, telefoonnummer en de gegevns van de klant die nodig zijn om u te contacteren of te informeren.

Hoelang worden de gegevens bijgehouden ?

Gegevens worden voor onbepaalde tijd bijgehouden, tenzij gevraagd wordt om alle gegevns te verwijderen( u heeft het recht om vergeten te worden), dit bijvoorbeeld wanneer u geen klant meer wenst te zijn en de samenwerking wenst stop te zetten.

Hoe kunnen incorrecte gegevens gecorrigeerd worden ?

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevns, evenals het recht om verbetringen aan te brengen aan uw gegevns indien deze foutief zijn. Deze kunnen ten allen tijde worden opgevraagd aan Lorri.

Overeenkomstig de wet van 8 decemeber 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreede persoonsgegevens. Dze gegevns kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd. Indiengewenst, kan u dus op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de verwerking die wij hebben aangelegd. het volstaat een e-mail te sturen naar ons e-amiladres met dudielijke vermelding van naam en emailadres, om de schrapping te bekomen. Bij de opvraging van de gegevns wordt deidentiteit van de persoon steeds nagevraagd, zodat gegevns niet zomaar doorgegeven worden aan eender wie.

U dient Lorri dan ook onverwiojld op de hoogte te houden van iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon-en faxnummer og andere gegevens.